Milieu & Certificering

Trima is een vooraanstaand leverancier van de hout- en bouwmaterialenhandel alsmede houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Trima vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijke grondstof streeft Trima ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen. We hanteren strenge richtlijnen ten aanzien van de herkomst van onze houtproducten (uit duurzaam bosbeheer) en zorg voor het milieu.

Trima is aangesloten bij de vereniging van Nederlandse houtondernemingen (VVNH) en neemt als actief lid een voortrekkersrol in het milieubeleid. De VVNH is de overkoepelende organisatie van ongeveer 275 groothandelsbedrijven in hout. De vereniging is in Nederland het aanspreekpunt voor overheden, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen als het gaat om verantwoorde houtkap. De VVNH zet zich in voor de import een verantwoorde herkomst heeft.

De VVNH heeft als doelstelling voor haar leden gesteld dat in 2021 minimaal 90% van het plaatmateriaal dat geïmporteerd wordt afkomstig moet zijn van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (FSC of PEFC). Trima heeft deze doelstelling al jaren geleden gerealiseerd. Elk jaar worden voor de holding TABS Holland, waar Trima deel vanuit maakt, de duurzaamheidscijfers inzichtelijk gemaakt. Over heel 2022 was 98,5% van al het ge ïmporteerde plaatmateriaal van verantwoorde herkomst.  

Voor Trima is een verantwoorde herkomst van grondstoffen de basis van ons handelen. Daarom is het ons streven om al onze producten met een FSC ®- of PEFC -certificaat voor verantwoord bosbeheer aan te bieden. 
FSC®, de Forest Stewardship Council (raad voor goed bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.
De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische goed worden beheerd. Om er zeker van te zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, wordt door FSC de hele handelsketen gevolgd. Alleen wanneer aan de wereldwijde FSC- standaarden is voldaan, mag het product voorzien worden van een FSC-certificaat. Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven mogen dus FSC-gecertificeerde producten verkopen. Het certificeren en toezien op het naleven van deze regels gebeurt door onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn aangesteld.

Link naar 
FSC site

FSC certificaat Trima
 
PEFC  programme for the endoresement of forest certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig onafhankelijk internationaal bos-en houtcertificeringssysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen.
Op basis van internationale principes heeft PEFC eigen, onafhankelijke en internationaal-geaccepteerde richtlijnen opgesteld voor duurzaam bosbeheer en certificering van de handelsketen (de ‘Sustainability Benchmark’). PEFC  toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke derden.

Link naar 
PEFC site

PEFC certificaat Trima
 
KOMO en Triplex

Een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor triplex is het KOMO-certificaat dat gebaseerd is op de beoordelingsrichtlijn BRL 1705 Triplex. Triplex dat onder KOMO is geproduceerd voldoet aan alle Nederlandse wet- en regelgeving voor de bouw en infrasector, en aan belangrijke (aanvullende) kwaliteitseisen die door de professionele private sector worden gesteld.

Triplex wordt op basis van het type verlijming in drie toepassingsgebieden verdeeld:
 
 • Toepassing 1: geschikt voor binnentoepassing in droge omstandigheden
 • Toepassing 2: geschikt voor vochtige (niet natte), beschutte buitentoepassing
 • Toepassing 3: geschikt voor natte omstandigheden in een buitentoepassing
De BRL 1705 Triplex classificeert het materiaal triplex in 7 klassen, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de beoogde toepassing. De eisen en minimum waarden die hieraan worden gesteld zijn gebaseerd op alle toepasselijke Europese normen en op het gedrag en de ervaringen van het product toegepast in het Nederlandse klimaat en de Nederlandse bouwstijl.

Lang niet alle triplexproducten beschikken over een KOMO-productcertificaat, het is immers niet wettelijk verplicht. Tegelijkertijd is het ook geen garantiecertificaat. Het is echter wel een bevestiging dat de leverancier een product levert dat in basis aan alle wettelijke eisen voldoet. KOMO-gecertificeerde triplexproducten worden regelmatig gecontroleerd op het voldoen aan alle in de BRL 1705 vastgelegde eisen.
Voorbeelden van producten die zijn voorzien van KOMO-productcertificering:
 • Okoumé multiplex
 • Regina Mahonie
 • Topfloor
 • Hechthout
 • Goudgarant
 • Fortogarant
 • Suprahecht
KOMO en OSB
Ook voor OSB is KOMO een belangrijk kwaliteitskeurmerk. De BRL 1106 voor OSB gaat voor een deel gelijk op met de Europese norm EN 300. Belangrijk voordeel van KOMO voor OSB is ook hier de garantie dat het product voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit het Nederlandse bouwbesluit en belangrijke (aanvullende) kwaliteitseisen die door de professionele private sector worden gesteld.

klik hier voor meer informatie over KOMO 
CE-Markering
CE-markering komt voort uit een Europese wet; de Europese Verordening Bouwproducten (CPR). Het is als het ware een verplicht paspoort voor bouwproducten. CE-markering is verplicht voor alle producten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm bestaat en die blijvend in de bouw worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan vloeren en daken, gevelbekleding maar ook trappen, kozijnvullingen enzovoort.
CE-markering is niet verplicht indien plaatmateriaal wordt verwerkt in meubels, bekistingen of verpakkingen. NEN-EN 13986 is de Europese norm waarin de eisen ten aanzien van houtachtig plaatmateriaal zijn vastgelegd en geeft een opsomming van de geldende eisen voor onder andere triplex, spaanplaat, board, MDF en OSB.
De Europese lidstaten stellen in hun nationale wetgeving fundamentele eisen aan bouwwerken. In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

In Bijlage I van de Verordening staan de volgende fundamentele eisen aan bouwwerken:
 
 • Mechanische weerstand en stabiliteit;
 • Brandveiligheid;
 • Hygiëne, gezondheid en milieu;
 • Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
 • Bescherming tegen geluidshinder;
 • Energiebesparing en warmtebehoud;
 • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet een bouwproduct een zekere prestatie leveren op bepaalde 'essentiële kenmerken' of producteigenschappen. Alleen als het product hierop voldoende presteert mag het worden toegepast in een bouwwerk.

Prestatiebestendigheid ( AVCP)

Voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van plaatmateriaal zijn de AVCP-niveaus CE 4 en CE 2+ gebruikelijk.

Bij niveau CE 4 is de fabrikant zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de CE-markering en de prestatieverklaring, zonder tussenkomst van een aangemelde certificerende instantie. CE 4 is alleen mogelijk voor producten die geen dragende of constructieve functie hebben.

Plaatmateriaal dat een constructieve of brandvertragende functie heeft wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd op prestatiebestendigheid door een aangemelde certificerende instantie onder niveau CE 2+. Plaatmateriaal dat onder CE 2+ op de markt wordt gebracht is herkenbaar aan de CE-markering waarop dit wordt vermeld.
Indien plaatmateriaal voldoet aan CE 2+ of CE 4 vindt u dit terug op de orderbevestiging, afleverdocument, factuur en de CE-markering die is aangebracht op het product of de verpakking van het product.

Producten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen moeten verplicht worden voorzien van een CE-markering en een Prestatieverklaring. Op de Prestatieverklaring van het desbetreffende product worden de essentiële kenmerken van het product vermeld.
klik hier voor het aanvragen van een prestatieverklaring 

Milieu & Certificering

Trima is een vooraanstaand leverancier van de hout- en bouwmaterialenhandel alsmede houtverwerkende industrie en dus indirect ook aan bouwend Nederland. Trima vervult een voorbeeldrol in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hout als belangrijke grondstof streeft Trima ernaar om zoveel mogelijk gecertificeerde producten te verkopen. We hanteren strenge richtlijnen ten aanzien van de herkomst van onze houtproducten (uit duurzaam bosbeheer) en zorg voor het milieu.

Trima is aangesloten bij de vereniging van Nederlandse houtondernemingen (VVNH) en neemt als actief lid een voortrekkersrol in het milieubeleid. De VVNH is de overkoepelende organisatie van ongeveer 275 groothandelsbedrijven in hout. De vereniging is in Nederland het aanspreekpunt voor overheden, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen als het gaat om verantwoorde houtkap. De VVNH zet zich in voor de import een verantwoorde herkomst heeft.

De VVNH heeft als doelstelling voor haar leden gesteld dat in 2021 minimaal 90% van het plaatmateriaal dat geïmporteerd wordt afkomstig moet zijn van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (FSC of PEFC). Trima heeft deze doelstelling al jaren geleden gerealiseerd. Elk jaar worden voor de holding TABS Holland, waar Trima deel vanuit maakt, de duurzaamheidscijfers inzichtelijk gemaakt. Over heel 2022 was 98,5% van al het ge ïmporteerde plaatmateriaal van verantwoorde herkomst.  

Voor Trima is een verantwoorde herkomst van grondstoffen de basis van ons handelen. Daarom is het ons streven om al onze producten met een FSC ®- of PEFC -certificaat voor verantwoord bosbeheer aan te bieden. 
FSC®, de Forest Stewardship Council (raad voor goed bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.
De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische goed worden beheerd. Om er zeker van te zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, wordt door FSC de hele handelsketen gevolgd. Alleen wanneer aan de wereldwijde FSC- standaarden is voldaan, mag het product voorzien worden van een FSC-certificaat. Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven mogen dus FSC-gecertificeerde producten verkopen. Het certificeren en toezien op het naleven van deze regels gebeurt door onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn aangesteld.

Link naar 
FSC site

FSC certificaat Trima
 
PEFC  programme for the endoresement of forest certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig onafhankelijk internationaal bos-en houtcertificeringssysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen.
Op basis van internationale principes heeft PEFC eigen, onafhankelijke en internationaal-geaccepteerde richtlijnen opgesteld voor duurzaam bosbeheer en certificering van de handelsketen (de ‘Sustainability Benchmark’). PEFC  toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke derden.

Link naar 
PEFC site

PEFC certificaat Trima
 
KOMO en Triplex

Een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor triplex is het KOMO-certificaat dat gebaseerd is op de beoordelingsrichtlijn BRL 1705 Triplex. Triplex dat onder KOMO is geproduceerd voldoet aan alle Nederlandse wet- en regelgeving voor de bouw en infrasector, en aan belangrijke (aanvullende) kwaliteitseisen die door de professionele private sector worden gesteld.

Triplex wordt op basis van het type verlijming in drie toepassingsgebieden verdeeld:
 
 • Toepassing 1: geschikt voor binnentoepassing in droge omstandigheden
 • Toepassing 2: geschikt voor vochtige (niet natte), beschutte buitentoepassing
 • Toepassing 3: geschikt voor natte omstandigheden in een buitentoepassing
De BRL 1705 Triplex classificeert het materiaal triplex in 7 klassen, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de beoogde toepassing. De eisen en minimum waarden die hieraan worden gesteld zijn gebaseerd op alle toepasselijke Europese normen en op het gedrag en de ervaringen van het product toegepast in het Nederlandse klimaat en de Nederlandse bouwstijl.

Lang niet alle triplexproducten beschikken over een KOMO-productcertificaat, het is immers niet wettelijk verplicht. Tegelijkertijd is het ook geen garantiecertificaat. Het is echter wel een bevestiging dat de leverancier een product levert dat in basis aan alle wettelijke eisen voldoet. KOMO-gecertificeerde triplexproducten worden regelmatig gecontroleerd op het voldoen aan alle in de BRL 1705 vastgelegde eisen.
Voorbeelden van producten die zijn voorzien van KOMO-productcertificering:
 • Okoumé multiplex
 • Regina Mahonie
 • Topfloor
 • Hechthout
 • Goudgarant
 • Fortogarant
 • Suprahecht
KOMO en OSB
Ook voor OSB is KOMO een belangrijk kwaliteitskeurmerk. De BRL 1106 voor OSB gaat voor een deel gelijk op met de Europese norm EN 300. Belangrijk voordeel van KOMO voor OSB is ook hier de garantie dat het product voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit het Nederlandse bouwbesluit en belangrijke (aanvullende) kwaliteitseisen die door de professionele private sector worden gesteld.

klik hier voor meer informatie over KOMO 
CE-Markering
CE-markering komt voort uit een Europese wet; de Europese Verordening Bouwproducten (CPR). Het is als het ware een verplicht paspoort voor bouwproducten. CE-markering is verplicht voor alle producten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm bestaat en die blijvend in de bouw worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan vloeren en daken, gevelbekleding maar ook trappen, kozijnvullingen enzovoort.
CE-markering is niet verplicht indien plaatmateriaal wordt verwerkt in meubels, bekistingen of verpakkingen. NEN-EN 13986 is de Europese norm waarin de eisen ten aanzien van houtachtig plaatmateriaal zijn vastgelegd en geeft een opsomming van de geldende eisen voor onder andere triplex, spaanplaat, board, MDF en OSB.
De Europese lidstaten stellen in hun nationale wetgeving fundamentele eisen aan bouwwerken. In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

In Bijlage I van de Verordening staan de volgende fundamentele eisen aan bouwwerken:
 
 • Mechanische weerstand en stabiliteit;
 • Brandveiligheid;
 • Hygiëne, gezondheid en milieu;
 • Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
 • Bescherming tegen geluidshinder;
 • Energiebesparing en warmtebehoud;
 • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet een bouwproduct een zekere prestatie leveren op bepaalde 'essentiële kenmerken' of producteigenschappen. Alleen als het product hierop voldoende presteert mag het worden toegepast in een bouwwerk.

Prestatiebestendigheid ( AVCP)

Voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van plaatmateriaal zijn de AVCP-niveaus CE 4 en CE 2+ gebruikelijk.

Bij niveau CE 4 is de fabrikant zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de CE-markering en de prestatieverklaring, zonder tussenkomst van een aangemelde certificerende instantie. CE 4 is alleen mogelijk voor producten die geen dragende of constructieve functie hebben.

Plaatmateriaal dat een constructieve of brandvertragende functie heeft wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd op prestatiebestendigheid door een aangemelde certificerende instantie onder niveau CE 2+. Plaatmateriaal dat onder CE 2+ op de markt wordt gebracht is herkenbaar aan de CE-markering waarop dit wordt vermeld.
Indien plaatmateriaal voldoet aan CE 2+ of CE 4 vindt u dit terug op de orderbevestiging, afleverdocument, factuur en de CE-markering die is aangebracht op het product of de verpakking van het product.

Producten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen moeten verplicht worden voorzien van een CE-markering en een Prestatieverklaring. Op de Prestatieverklaring van het desbetreffende product worden de essentiële kenmerken van het product vermeld.
klik hier voor het aanvragen van een prestatieverklaring